Intravenous

การให้วิตามินทำความสะอาดหลอดเลือด และกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย

  1. การให้วิตามินเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
  2. ให้วิตามินทางหลอดเลือดบำรุงอวัยวะต่างๆ
  3. ให้วิตามินทางหลอดเลือดบำรุงผิว
  4. ให้วิตามินทางหลอดเลือด สำหรับผู้ป่วยอ่อนเพลียเรื้อรัง
  5. ให้วิตามินหลอดเลือดเฉพาะบุคคล