7 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุมเพื่อสุขภาพที่ดี

ปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การเจ็บป่วย ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็มักจะช่วยป้องกัน หรือลดความรุนแรงของโรคร้ายต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่

1. ไม่ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายน้อย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากของคนในสังคมเมือง ณ ปัจจุบัน มีข้อมูลสถิติจากการสำรวจวิจัย พบว่าวัยรุ่นกว่า 80% ของประเทศ เคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไป

2. ความเครียด หงุดหงิดง่าย ใช้ชีวิตเร่งรีบ ปัจจุบันคนในสังคมเมืองมักให้ความสำคัญกับการทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก จนบีบคั้นตัวเองมาก บางคนป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคประสาท เพราะความเครียด ดังกล่าว

3. นอนดึก นอนน้อย พักผ่อนไม่พอเพียง โดยเฉพาะในคนรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยี และความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆ

4. สูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นปัญหาที่แก้ไขยาก เพราะเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมายของภาครัฐ

5. ปล่อยตัวให้อ้วนน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะค่าเกินมาตรฐาน ดรรชนีมวลกาย หรือ BMI เกินมาตรฐานที่สูงเกิน ๒๕ Kg/m2

6. ชอบกินแต่เนื้อ กับอาหารแป้ง และรสหวาน มัน เค็ม ไม่ยอมกินผัก ผลที่ตามมาคือ ท้องผูก ได้สารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และเสี่ยงต่อโรคต่างๆ หลายโรค

7. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สัปปายะ คือ เสียงดัง ผู้คนผลุกผล่าน มีควันฝุ่น สิ่งเหล่านี้ทำให้ต่อมไตต่างๆ ทำงานผิดปกติ เคมีในร่างกายเกิดความผิดเพี้ยนไป

ทั้งหมดนี่ คือ ปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความเจ็บป่วย จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในความเจ็บป่วยลง

นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 457
เดือน/ปี: พฤษภาคม 2560
คอลัมน์: สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ