MWWellness Lab Others

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร Lab Others

MWWellness Lab Others

Lab Others

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด
โปรแกรมตรวจโลหะหนักในเลือด
 • FOOD INTOLERANCE TEST
  โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด
 • HEAVY METAL TEST
  โปรแกรมตรวจโลหะหนักในเลือด
 • GENOMIC TEST
  โปรแกรมตรวจโรคทางพันธุกรรม
 • ANTI-AGING TEST
  โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อชะลอวัย
mw mw mw