MWWellness เกี่ยวกับเรา MWWellness ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร

ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร เกี่ยวกับเรา MWWellness ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร

MWWellness MWWellness ศูนย์ดูแลสุขภาพ และล้างพิษครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สุขภาพ MW Wellness

ศูนย์สุขภาพ MW Wellness ต่อยอดมาจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ แมนเนเจอร์แลป(Man Nature Lab) ที่บ้านพระอาทิตย์ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้กับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน และแก้ที่ต้นเหตุมากกว่ารักษาที่ปลายอาการ

แนวคิดที่ว่านี้เมื่อเป็นการต่อยอดจากการตรวจสุขภาพเพื่อปรับพฤติกรรมการกินและการอยู่เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยโดยไม่ต้องใช้ยา หรือแนวคิดที่ว่าแม้ป่วยแล้วก็จะได้รับคำแนะนำในการกินและการอยู่ใหม่เพื่อบรรเทาโรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขณะนั้น แต่เราก็ได้พบว่ามีคนจำนวนมากแม้จะรู้ข้อมูลก็ยังไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้ หรือแม้จะอยู่ระหว่างการปรับพฤติกรรมก็ไม่สามารถตามทันกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ได้ ดังนั้น นอกจากข้อมูลการตรวจทางการแพทย์เพื่อปรับพฤติกรรมแล้ว ศูนย์สุขภาพนี้จึงเริ่มต้นจากการล้างพิษแบบครบวงจร และการบูรณการทางการแพทย์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไข้สูงสุด ภายใต้แนวคิดที่ต้องการลดและพึ่งพาการใช้ยาให้น้อยที่สุด

Integrative Medical Center

ศูนย์การแพทย์บูรณาการอย่างแท้จริง (Real Integrative Medicine Center)

ด้วยการวางแผนฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Tailor-made health management) ด้วย อาทิ

โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานในระดับที่ดีที่สุด( Optimum Health)

MW Wellness ศูนย์สุขภาพที่ไม่ใหญ่แต่วิธีคิดครบรอบด้านและไม่เหมือนใคร เน้นการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานแบบบูรณการหลายศาสตร์เข้าด้วยกันให้เกิดความลงตัว ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่เน้นการใช้ยา ดูแลได้อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว

mw mw mw